Προσυμπτωματικός Έλεγχος Νοητικής Διαταραχής με 6 Ερωτήσεις κατά Callahan
  Ο/Η ασθενής μπορεί να αναγνωρίσει το τρέχον έτος (1 βαθμός)
  Ο/Η ασθενής μπορεί να αναγνωρίσει τον τρέχοντα μήνα (1 βαθμός)
  Ο/Η ασθενής μπορεί να αναγνωρίσει την τρέχουσα ημέρα (1 βαθμός)
  Ο/Η ασθενής μπορεί να ανακαλέσει τη λέξη «μήλο» μετά από 5 λεπτά (1 βαθμός)
  Ο/Η ασθενής μπορεί να ανακαλέσει τη λέξη «τραπέζι» μετά από 5 λεπτά (1 βαθμός)
  Ο/Η ασθενής μπορεί να ανακαλέσει τη λέξη «κέρμα» μετά από 5 λεπτά (1 βαθμός)

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων:

Ερμηνεία