Οι ιατροί δύνανται να εκδόσουν πιστοποιητικό υγείας για κάθε νόμιμη χρήση (συμμετοχή σε αθλοπαιδείες ή απαιτητικές δραστηριότητες, λήψη και ανανέωση αδειών, διορισμός) κατόπιν λήψης ατομικού αναμνηστικού και πραγματοποιήσης κλινικής εξέτασης ή συνέντευξης, εφόσον κρίνουν την φυσική ή πνευματική ικανότητα του αιτούντος ατόμου.

Παρακαλείστε να προσκομίζετε δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, τυχόν έντυπα προς συμπλήρωση και προαπαιτούμενες εξετάσεις που σας έχουν παραγγελθεί, καθώς και φωτογραφίες προς επισύναψη, όπου απαιτείται.